تبلیغات
علم اعداد
خانه درباره من مقدمه آموزش مجازی محاسبه عدد تقدیری وبلاگ تماس با ما
علم اعداد
تاریخ تولد ما اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است
نصیحت از حضرت زرتشت

* آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر

* قبل از جواب دادن فکر کن

* هیچکس را تمسخر مکن

* نه به راست و نه به دروغ قسم مخور

* خود برای خود، زن انتخاب کن

* به ضرر و دشمنی کسی راضی مشو

* تا حدی که می توانی، از مال خود داد و دهش نما

* کسی را فریب مده تا دردمند نشوی

* از هرکس و هرچیز مطمئن مباش

* فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی

* بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

* سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

* با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی

* راستگو باش تا استقامت داشته باشی

* متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

* دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

* معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی

* دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی

* مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی

* سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی

* روح خود را به خشم و کین آلوده مساز

* هرگز ترشرو و بدخو مباش

* در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند

* اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده

* دورو و سخن چین مباش و نزدیک دروغگو منشین

* چالاک باش تا هوشیار باشی

* سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی

* اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری

* با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد

*مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند