تبلیغات
علم اعداد
خانه درباره من مقدمه آموزش مجازی محاسبه عدد تقدیری وبلاگ تماس با ما
علم اعداد
تاریخ تولد ما اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است
فرصت عشق ورزیدن

به شیوانا خبر دادند که یکی از شاگردان قدیمی اش در شهری دور؛ از طریق معرفت دور شده و راه ولگردی را پیشه کرده است.

شیوانا چندین هفته سفر کرد تا به شهر آن شاگرد قدیمی رسید. بدون اینکه استراحتی کند، مستقیما سراغ او را گرفت و پس از ساعت ها جستجو؛ او را در یک محل نامناسب یافت.

مقابلش ایستاد؛ سری تکان داد و از او پرسید : "تو اینجا چه می کنی، دوست قدیمی؟!!"

شاگرد لبخند تلخی زد و شانه هایش را بالا انداخت و گفت : "من لیاقت درس های شما را نداشتم استاد! حق من خیلی بدتر از اینهاست! شما این همه راه آمده اید تا به من چه بگویید؟"

شیوانا تبسمی کرد و گفت : "من هنوز هم خودم را استاد تو می دانم. آمده ام تا درس امروزت را بدهم و بروم."

شاگردِ مأیوس و ناامید، نگاهش را به چشمان شیوانا دوخت و پرسید : "یعنی این همه راه را به خاطر من آمده اید؟!!"

شیوانا با اطمینان گفت : "البته! لیاقت تو خیلی بیشتر از اینهاست."


درس امروز این است :


هرگز با خودت قهر مکن.
هرگز مگذار دیگران وادارت کنند با خودت قهر کنی.
و هرگز اجازه مده دیگران وادارت کنند خودت، خودت را محکوم کنی.
به محض اینکه خودت با خودت قهر کنی دیگر نسبت به سلامت ذهن و روان و جسم خود بی اعتنا می شوی و هر نوع بیحرمتی به جسم و روح خودت را می پذیری.
همیشه با خودت آشتی باش و همیشه برای جبران خطاها به خودت فرصت بده.
تکرار میکنم: خودت آخرین نفری باش که در این دنیا با خودت قهر می کنی ...

درس امروز من همین است.
شیوانا پیشانی شاگردش را بوسید و بلافاصله بدون اینکه استراحتی کند به سمت دهکده اش بازگشت. چند هفته بعد به او خبر دادند که شاگرد قدیمی اش وارد مدرسه شده و سراغش را می گیرد. شیوانا به استقبالش رفت و او را دید که سالم و سرحال در لباسی تمیز و مرتب مقابلش ایستاده است.
شیوانا تبسمی کرد و او را در آغوش گرفت و آرام در گوشش گفت : "اکنون که با خودت آشتی کرده ای یاد بگیر که از خودت طرفداری کنی.

به هیچکس اجازه نده تو را با یادآوری گذشته ات وادار به سرافکندگی کند.
همیشه از خودت و ذهن و روح و جسم خودت دفاع کن.
هرگز مگذار دیگران وادارت سازند، دفاع از خودت را فراموش کنی و به تو توهین کنند.
خودت اولین نفری باش که در این دنیا از حیثیت خودت دفاع میکنی.
درس امروزت همین است!"


گرچه گذر زمان فرصت عشق ورزیدن را دریغ نمی کند؛

اما مرگ را استثنایی نیست.