تبلیغات
علم اعداد
خانه درباره من مقدمه آموزش مجازی محاسبه عدد تقدیری وبلاگ تماس با ما
علم اعداد
تاریخ تولد ما اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است
رازهای آرامش درون چیست؟

·      راز آرامش درون خویشتنداری است. انرژیهای خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتشان کن.

·      راز آرامش درون در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.

·      راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است... گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.

·      راز آرامش درون در آسایش درون است، یعنی آسایش جسمانی، عاطفی ذهنی و معنوی.

·      راز آرامش درون در دل نبستن است. این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.

·      راز آرامش درون در شادی است. افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.

·      راز آرامش درون در آرزو نداشتن است. این را بدان که شادی در درون تو جای دارد و نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو.

·      راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری. آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.

·      راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی، اما می توانی خودت را تغییر دهی.

·      راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است. از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند، پرهیز کن.

·      راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.

·      راز آرامش درون در یک زندگی ساده است. ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.

·      راز آرامش درون در یک زندگی سالم است. هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.

·      راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است.

·      راز آرامش درون در رفتار آزادانه است، رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.

·      راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.

·      راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است. این را بدان که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.

·      راز آرامش درون در گله مند نبودن است. آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر، تو به او بخشیده ای.

·      راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.

·      راز آرامش درون در این است که بردشمن درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.

·      راز آرامش درون در تمرین اراده است، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد.

·      راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.

·      راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودت آنها را خوشحال کنی.

·      راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیرو سلامت خود بدانی.

·      راز آرامش درون در ایجاد خنده و شادی در اطرافیان خویش است.

·      راز آرامش درون در بی آزار بودن است. هرگز کسی را نرنجان.

·      راز آرامش درون، کار کردن در کنار دیگران است، نه در مقابل آنها.

 

آیا واقعا لذتی بالاتر از آرامش درون وجود دارد؟؟؟