تبلیغات
علم اعداد
خانه درباره من مقدمه آموزش مجازی محاسبه عدد تقدیری وبلاگ تماس با ما
علم اعداد
تاریخ تولد ما اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است
سنگ جاده

کلید واژه ها : فرصت؛ تهدید؛ دیدگاه افراد نسبت به موانع و مشکلات؛ تغییر زاویه دید؛ تبدیل تهدید به فرصت

در روزگار قدیم، پادشاهی سنگ بزرگی را در یک جاده اصلی قرار داد. سپس در گوشه ای پنهان شد تا ببیند چه کسی آن را از جلوی مسیر برمی دارد. برخی از بازرگانان ثروتمند، با کالسکه های خود به کنار سنگ رسیدند. آن را دور زدند و به راه خود ادامه دادند. بسیاری از آن ها نیز به شاه بد و بیراه گفتند که چرا دستور نداده جاده را باز کنند. اما هیچیک از آنان کاری به سنگ نداشتند.

سپس یک مرد روستائی با بار سبزیجات به نزدیک سنگ رسید. بارش را زمین گذاشت و شانه اش را زیر سنگ قرار داد و سعی کرد که سنگ را به کنار جاده هل بدهد. او بعد از زور زدن ها و عرق ریختن های زیاد، بالاخره موفق شد. هنگامیکه سراغ بار سبزیجاتش رفت، تا آن ها را بر دوش بگیرد و به راهش ادامه دهد، متوجه شد؛ کیسه ای زیر آن سنگ در زمین فرو رفته است. کیسه را باز کرد؛ پر از سکه های طلا بود و یادداشتی از جانب پادشاه که این سکه ها مال کسی است که سنگ را از جاده کنار بزند. آن مرد روستائی چیزی را می دانست که بسیاری از ما نمی دانیم!

«هر مانعی، فرصتی است تا وضعیت مان را بهبود بخشیم.»